Yleiset sopimusehdot

 1. Sopimus, soveltamisala ja -järjestys

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan PayApp-maksupalveluun. Kauppias sopii PayApp-maksupalvelun käytöstä tekemällä Sopimuksen PayApp-maksupalvelusta 

Aline Creative Technologyn Studio Oy:n (Palveluntarjoaja) kanssa. 

2. Määritelmät ”Kauppiaspaneeli” tarkoittaa Palveluntarjoajan Kauppiaille tarjoamaa sähköistä hallintapaneelia, jossa Kauppias voi hallinnoida PayApp-maksupalvelua ja sen lisäpalveluita. ”Kansainvälisillä pakotteilla” tarkoitetaan Suomen valtion, Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamaa, hallinnoimaa, hyväksymää tai toimeenpanemaa pakotetta, taloudellista sanktiota, vienti- tai tuontikieltoa, kauppasaartoa tai muuta rajoittavaa toimenpidettä. ”Kauppias” tarkoittaa myyjää tai muuta palveluntarjoajaa, joka on solminut Sopimuksen PayApp maksupalvelusta Palveluntarjoajan kanssa. ”Korttijärjestelmän ylläpitäjä” tarkoittaa korttimaksutavan tarjoavaa ja ylläpitävää tahoa (esim. Visa, MasterCard). ”Kortit”, ”Korttimaksu”, ”Kortinhaltija” tarkoittavat MasterCard-, Visa- ja muita korttimaksuvälineitä, jotka Palvelu kulloinkin kattaa. ”Käyttäjä” tarkoittaa henkilöä, jolla on oikeus käyttää Palvelua käyttöoikeuksiensa mukaisesti. ”Loppuasiakas” tarkoittaa Kauppiaan asiakasta. ”Maksutavan tuottaja” tarkoittaa luotonantajaa, tapahtumahyvittäjää (Acquirer), pankkia, teleoperaattoria tai muuta maksamisen palveluja tuottavaa tahoa, jonka kanssa Palveluntarjoaja on tehnyt sopimuksen maksujen välittämisestä Palvelun toteuttamiseksi. Maksutavan tuottaja tarkoittaa tässä Sopimuksessa myös Korttijärjestelmän ylläpitäjää. ”Osapuolet” tarkoittaa Palveluntarjoajaa ja Kauppiasta yhdessä. ”Palvelu” tarkoittaa Palveluntarjoajan tämän Sopimuksen piirissä tarjoamaa palvelua. ”Pääkäyttäjä” tarkoittaa Kauppiaan nimeämää Kauppiaan edustajaa, jolla on oikeus jakaa käyttöoikeuksia Käyttäjille Palvelun käyttöön. ”Raportointirajapinta” tarkoittaa rajapintaa, jonka kautta Kauppias voi hakea ohjelmallisesti tietoja Palvelun käytöstä. ”Säännöt” tarkoittaa kaikkia nykyisiä ja tulevia sopimusehtoja ja määräyksiä sekä ohjeita, joita Maksutavan tuottajat asettavat ja joita sovelletaan Palveluun, mukaan lukien Korttijärjestelmien ylläpitäjien ehdot ja ohjeet. 

 

 1. Palvelu 

 

PayApp-maksupalvelu on maksunvälityspalvelu, jolla Kauppias saa käyttöönsä useita eri maksutapoja. Palveluun kuuluvat ainoastaan tässä Sopimuksessa tai palvelukuvauksissa sovitut toiminnallisuudet. Kauppias saa käyttöönsä Kauppiaspaneelin, jossa Kauppiaan on mahdollista ottaa käyttöön lisäpalveluita. Kauppias hallinnoi Palvelun käyttöönottoa Pääkäyttäjänsä jakamien tunnuksien avulla. Pääkäyttäjä voi luoda Kauppiaalle lisää tunnuksia ja määritellä näille rajattuja käyttöoikeuksia kulloinkin Palvelun mahdollistamalla tavalla, kuten esimerkiksi oikeuttamalla Käyttäjän ottamaan käyttöön uusia lisäpalveluita. Kauppias sitoutuu Käyttäjiensä Palvelussa tekemiin toimiin. Kauppiaalle tehtävien tilitysten tilinumeron vaihtaminen edellyttää aina Kauppiaan nimenkirjoitusoikeutetun ilmoitusta Palveluntarjoajalle uudesta tilinumerosta. Palveluntarjoaja raportoi Kauppiaalle Palvelun käytöstä joko Kauppiaspaneelin tai Raportointirajapinnan välityksellä Kauppiaan valinnan mukaan.  1. Osapuolten yleiset oikeudet ja velvollisuudet 

 

Osapuolten on noudatettava voimassa olevia lakeja ja hyviä tapoja. Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää alihankkijoita. Palveluntarjoaja sitoutuu toimittamaan Palvelun sitä koskevien palvelukuvausten mukaisesti. Palveluntarjoaja julkaisee verkkosivuillaan tai toimittaa Kauppiaalle Palvelun rajapintakuvauksen Kauppiaan järjestelmien yhteensovittamista varten. Palveluntarjoaja noudattaa huolellisuutta rajapintakuvausta laatiessaan ja ylläpitäessään, mutta Palveluntarjoaja ei vastaa rajapintakuvauksen kattavuudesta eikä Palvelun yhteensopivuudesta Kauppiaan palvelun kanssa. Palveluntarjoaja ylläpitää verkkosivuillaan listaa tuotteista ja palveluista, joita Kauppias ei saa tarjota Palvelussa tai joiden tarjoaminen Palvelussa edellyttää Palveluntarjoajan erillistä hyväksyntää (Kielletyt ja luvanvaraiset palvelut, Sopimuksen liite 3). Mikäli Kauppiaan toimiala tai elinkeino edellyttää kansallisen lain tai muulla perusteella tietyn viranomaisen edellyttämää lupaa (esim. anniskelulupa, rahankeräyslupa, arpajaislupa), on Kauppias vastuussa siitä, että Kauppiaalla on tarvittavat luvat voimassa koko Palvelun käytön ajan. Kauppiaan on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle luvanvaraista toimintaansa koskevista muutoksista (esim. luvan muuttuminen, päättyminen tai uuden luvanvaraisen toiminnan käynnistäminen). Kauppiaan on noudatettava Palveluntarjoajan ohjeita, maksutapakohtaisia erityisehtoja ja Sääntöjä. Kauppiaalla on velvollisuus antaa Palveluntarjoajalle oikeat ja täydelliset tiedot toiminnastaan, mukaan lukien asiakkaan tuntemista varten tarvittavat tiedot sekä Palvelun toteuttamista varten tarpeelliset tiedot. Kauppias vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Kauppiaan tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle viipymättä kirjallisesti esimerkiksi Sopimuksen yhteyshenkilön, yhteystietojen, Kauppiaan palvelun URL-osoitteen, palvelimen, omistajien, kohdemarkkinoiden, liikekumppanien, toimialan tai liiketoiminnan merkittävistä muutoksista. Kauppiaalla on velvollisuus pyrkiä estämään petokset ja muut väärinkäytökset kauppapaikassaan sekä avustaa petosten ja väärinkäytösten tutkinnassa. Kauppias sitoutuu toimittamaan Palveluntarjoajalle kuvauksen omasta palvelustaan, johon Palvelua on tarkoitus käyttää. Palveluntarjoajan on hyväksyttävä Kauppiaan palvelu, ennen kuin Kauppias saa käyttää Palvelua kyseisen palvelunsa tarjonnassa. Kauppiaan on huolehdittava siitä, että Kauppiaan järjestelmät toimivat voimassa olevan rajapintakuvauksen ja Palveluntarjoajan antamien muiden ohjeiden mukaisesti. Kauppias on omalla kustannuksellaan velvollinen testaamaan Palvelun ja Kauppiaan palvelun yhteensopivuuden ja toimivuuden ennen Palvelun käyttöönottoa. Kauppiaan tulee päivittää Palvelua käyttävä tietojärjestelmänsä käyttämään Palveluntarjoajan kulloinkin tarjoamaan rajapintaa kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun Palveluntarjoaja ilmoittaa rajapinnan päivityksestä. Kauppias vastaa Palvelun käyttöön oikeuttavien Kauppiaspaneeli-tunnusten säilyttämisestä siten, että sivullisilla ei ole pääsyä tunnuksiin. Kauppias vastaa tunnuksillaan Palvelussa tehdyistä toimista siihen saakka, kunnes on ilmoittanut tunnusten katoamisesta Palveluntarjoajalle ja Palveluntarjoajalla on ollut kohtuullinen aika arkipäivisin tunnusten sulkemiseen. Kauppiaalla on oikeus käyttää Palvelua (mukaan lukien Palveluntarjoajan määrittelemä rajapinta) Sopimuksen mukaisten Kauppiaan palvelujen maksujen vastaanottamiseen Sopimuksen mukaisesti. Maksutavan tuottajien nimen, merkin, logon tai muun tunnisteen käyttäminen voi olla sallittua Maksutavan tuottajan ja Palveluntarjoajan tai Kauppiaan välisen sopimuksen perusteella Palveluntarjoajan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Palveluntarjoaja antaa kulloinkin voimassa olevan ohjeistuksen Kauppiaspaneelissa. Kauppiaalla on oikeus auditoida Palveluntarjoajan Palvelun tietoturvallisuus omalla kustannuksellaan. Palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa Kauppiaalta auditointiin kulunut työaikansa hinnastonsa mukaisesti. 

 

 1. Maksut ja palkkiot 

 

Kauppias sitoutuu maksamaan Osapuolten erikseen kirjallisesti sopimat tai kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut Sopimuksen maksuehtojen mukaisesti. Kauppias on velvollinen maksamaan viivästyneelle maksulle viivästyskorkoa korkolain mukaan sekä korvaamaan Palveluntarjoajalle kaikki perinnästä aiheutuneet kustannukset. Palveluntarjoajalla on oikeus kuitata Kauppiaan saatavasta Kauppiaan erääntyneet ja maksamattomat maksut ilmoittamalla siitä Kauppiaalle ennalta. 

 

 1. Korttimaksujen vastaanottamisen ehdot 

 

Yleiset ehdot Kauppias voi tarjota Palvelun kautta Loppuasiakkaille myös mahdollisuutta maksaa Kortilla. Korttijärjestelmän ylläpitäjien määritelmien mukaisesti Palveluntarjoaja on maksupalveluntarjoaja (Mastercard: Payment Facilitator, Visa: Internet Payment Service Provider, Amex: Payment Aggregator). Jos Sopimus on ristiriidassa korttijärjestelmän Sääntöjen kanssa, noudatetaan ensisijaisesti Sääntöjä. Kauppias vastaa mahdollisista korttijärjestelmän edellyttämistä erityisistä maksuista, kuten esimerkiksi toimialakohtaisesta rekisteröintimaksusta. Kauppias ei saa (i) asettaa summarajoja Kortin hyväksymiselle, (ii) ottaa vastaan Korttimaksuja muussa valuutassa kuin euroissa (iii) ottaa vastaan maksua, jonka perusteena ei ole Kauppiaan ja Kortinhaltijan välinen tavaran tai palvelun myynti, tai jonka Kauppias tiesi tai olisi pitänyt tietää petolliseksi tai luvattomaksi, (iv) tarjota välitettäväksi maksutapahtumaa, jonka tarkoituksena on Kortinhaltijan olemassa olevan velvoitteen uudelleenrahoittaminen, (v) vaatia Kortinhaltijaa luopumaan oikeudesta riitauttaa maksutapahtuma tai (vii) käsitellä yhden tavaran tai palvelun ostotapahtumaa useina maksutapahtumina. Kauppias ei saa ottaa vastaan Korttimaksuja, joissa Kortinhaltijaa veloitetaan samassa maksutapahtumassa Kauppiaan omien tuotteiden tai palvelujen lisäksi kolmannen osapuolen myymistä tuotteista tai palveluista (maksujen niputtaminen, cross-selling), ellei menettelystä ole sovittu Palveluntarjoajan kanssa erikseen. Vastaavasti Kauppiaan veloituksia Kortinhaltijalta ei saa tehdä osana kolmannen osapuolen veloitusta samalta Kortinhaltijalta. Verkkomaksamisen ehdot Jos Kauppias ja Palveluntarjoaja ovat sopineet todentamattomien Korttimaksujen vastaanottamisesta tai jos Kauppias tosiasiallisesti ottaa Palvelussa vastaan todentamattomia korttimaksuja, Kauppias vastaa yksin mahdollisista väärinkäytöksistä ja niiden kustannuksista. Todentamattomalla maksulla tarkoitetaan tässä maksua, jossa Kortinhaltijaa ei ole tunnistettu Verified by Visa tai MasterCard SecureCode tai muuta Korttijärjestelmän ylläpitäjän hyväksymää todentamispalvelua käyttäen. Kauppiaan on annettava verkkosivuillaan Kortinhaltijoille kaikki Sääntöjen ja voimassaolevan lainsäädännön edellyttämät tiedot, mukaan lukien Kauppiaan virallinen nimi, asiakaspalvelun yhteystiedot, toimitusehdot, täydellinen kuvaus Kauppiaan tuotteista ja palveluista, palautuskäytännöt ja Kauppiaan tietoturvakäytännöt. Jos Kauppias tarjoaa mahdollisuutta jatkuvaan sopimukseen perustuviin toistuviin veloituksiin, verkkosivuilla on selkeästi kerrottava, miten Loppuasiakas voi päättää sopimuksen. 

 

 1. Maksujen palautukset 

 

Mikäli Kauppiaan ja Loppuasiakkaan välinen kauppa peruuntuu tai Kauppias muutoin suorittaa Loppuasiakkaalle osittaisen tai koko kauppahinnan palautuksen, Kauppias on velvollinen tekemään palautusmaksun Palveluntarjoajan maksutapaohjeistuksen mukaisesti joko Kauppiaspaneelista tai rajapinnan kautta. Loppuasiakkaan perustellusta pyynnöstä (esimerkiksi virhemaksu, tuotepalautus) Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, palauttaa saapunut maksu takaisin Maksutavan tuottajalle ja ensisijaisesti vähentää se Kauppiaalle tilitettävistä varoista tai vaihtoehtoisesti laskuttaa maksu Kauppiaalta. Kauppias sitoutuu Palveluntarjoajan pyynnöstä auttamaan Palveluntarjoajaa riitautettujen maksutapahtumien selvittämisessä. 

 

 1. Tilitykset ja Palvelun veloitustavat 

 

Palveluntarjoaja tilittää Loppuasiakkaiden maksamat suoritukset edelleen Kauppiaan kanssa sovitulle pankkitilille Sopimuksen mukaisin väliajoin. Tilityksen edellytyksenä on, että Kauppias on toimittanut kaikki Palveluntarjoajan pyytämät dokumentit ja tiedot. Tilityslaskelma on Kauppiaan nähtävillä sähköisessä muodossa Kauppiaspaneelissa. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta maksaa Kauppiaalle korkoa siltä ajalta, kun Loppuasiakkaan suorittamat varat ovat Sopimuksen mukaisesti Palveluntarjoajan hallussa. Jos Palveluntarjoaja viivästyy olennaisesti Sopimuksen mukaisesta tilityksestä, Kauppiaalla on oikeus viivästyskorkoon, ellei viivästys johdu ylivoimaisesta esteestä. Jos Maksutavan tuottaja perii Palveluntarjoajalta Loppuasiakkaan suorittamiin maksuihin kohdistuvia luottotappioita, hyvitysmaksuja tai muita kuluja, Palveluntarjoajalla on oikeus vähentää vastaava määrä sekä virheen käsittelystä aiheutuneet kulut Kauppiaalle tilitettävistä varoista taikka laskuttaa erotus Kauppiaalta. Palveluntarjoajalla on oikeus pidättää tilitettävät varat kokonaisuudessaan tai osaksi perustellusta syystä. Perusteltuna syynä pidetään ainakin todennäköistä maksupalautusvelvollisuutta tai tilannetta, jossa Palveluntarjoajalla olisi Sopimuksen mukaan oikeus keskeyttää Palvelu. 

 

 1. Ilmoitus virheellisestä maksutapahtumasta

 

Kauppias on velvollinen säännöllisesti tarkistamaan tilitykset. Kauppiaan tulee ilmoittaa oikeudettomasta tai virheellisesti toteutetusta maksusta Palveluntarjoajalle kirjallisesti viivytyksettä ja viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun maksu on tilitetty Kauppiaalle. Mikäli Kauppias ei tee ilmoitusta edellä sanotussa ajassa, Kauppias menettää oikeutensa maksunpalautukseen tai muuhun hyvitykseen. 

 

 1. Kauppiaan palvelu 

 

Kauppiaan palvelua ei liitetä Palveluun ennen kuin Palveluntarjoaja on hyväksynyt Kauppiaan toimittaman kuvaksen liiketoiminnasta. Kauppias vastaa yksin palvelustaan, mukaan lukien sen määrittelystä, suunnittelusta, toteutuksesta, ylläpidosta ja erityisesti tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta. Kauppias vastaa myös palvelun toiminnallisuuksista ja ominaisuuksista, kuten mahdollisista ikä-, kansalaisuus-, toimiala- tai toimivaltarajoituksista. Palveluntarjoaja ei tule osapuoleksi Kauppiaan ja Loppuasiakkaan väliseen oikeustoimeen eikä vastaa siihen liittyvästä osapuolten keskinäisistä maksu- tai suoritusvelvoitteista miltään osin, kuten esimerkiksi peruuttamis-, viivästys tai virhetilanteista. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, vastaanottaa Loppuasiakkailta palvelua koskevia reklamaatioita, jos niiden toimittamisessa tai maksamisessa on hyödynnetty Palvelua. Tällaiset reklamaatiot voivat koskea esimerkiksi Palvelussa tapahtuneen virheen lisäksi Kauppiaan tuotteessa tai palvelussa olevia laatuvirheitä tai toimitushäiriöitä. Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa Kauppiaalta reklamaation selvittämisestä ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset, mikäli reklamaation taustalla oleva seikka on Kauppiaan aiheuttama. 

 

 1. Vastuu kolmansien osapuolten palveluista

 

Palveluntarjoaja voi esimerkiksi verkkosivuillaan jakaa informaatiota tietokoneohjelmistoista tai työkaluista, joita Kauppias voi hyödyntää Palvelun käyttöön ottamisessa. Palveluntarjoaja ei ole toteuttanut tällaisia ohjelmistoja tai työkaluja eikä omista oikeuksia niihin. Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin em. ohjelmistoista tai työkaluista, mukaan lukien niiden virheettömyys, soveltuvuus käyttötarkoitukseen tai Kauppiaan oikeus käyttää niitä. 

 

 1. Henkilötietojen käsittely Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä tietosuojalausekkeessa ja -selosteessa tarkemmin kerrotuin tavoin. Kauppiaan ja Kauppiaan edustajien on suositeltavaa tutustua viitattuun tietosuojainformaatioon. Tietosuojalauseke ja -seloste ovat saatavilla Palveluntarjoajan verkkosivuilla osoitteessa www.aline.fi. Kauppiaalla on velvollisuus ilmoittaa Loppuasiakkaiden tietoihin kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus antaa tietoturvaloukkauksesta tietoa Kauppiaan käyttämille Maksutavan tuottajalle. 

 

 1. Palvelun käytöstä syntyneet tiedot 

 

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää tietoja Palvelujen käytöstä liiketoimintansa ja palvelujensa kehittämiseen tai muutoin kaupallisiin tarkoituksiin kuitenkin ottaen huomioon Sopimuksen luottamuksellisuuden ja Kauppiaan liikesalaisuuden suojan. 

 

 1. Immateriaalioikeudet 

 

Tällä Sopimuksella Osapuolet eivät siirrä toiselle osapuolelle oikeuksia tavaramerkkeihin, tuotenimiin tai muihin immateriaalioikeuksiin eivätkä anna muita käyttöoikeuksia kuin mitä tässä Sopimuksessa on nimenomaisesti sovittu. Kauppiaalla on oikeus käyttää Palveluntarjoajan tuotemerkkiä Sopimuksen mukaisten palvelujen maksamisen yhteydessä. Kauppiaan on noudatettava Palveluntarjoajan ohjeistusta tuotemerkkien ja vastaavien tunnisteiden käytöstä. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Kauppiaan toimi- tai tuotenimiä tai tavaramerkkejä Palvelun markkinoinnissa, ellei muutoin ole toisin sovittu. Palveluntarjoajan tulee ennen käytön aloittamista ilmoittaa kirjallisesti Kauppiaalle käytöstä ja sen tarkoituksesta sekä tulee noudattaa Kauppiaan antamia ohjeita. Kauppiaalla on oikeus kieltää toimi- tai tuotenimen tai tavaramerkin käyttö kokonaan tai osittain. Kauppiaan tulee käyttää Palveluntarjoajan tavaramerkkiä tai logoa Palvelun yhteydessä Palveluntarjoajan ohjeistuksen mukaisesti. Kauppiaan tulee saada ennakolta kirjallinen lupa muuhun Palveluntarjoajan tavaramerkin, logon tai vastaavan käyttöön. Luottamuksellisuus ja salassapito Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki toistensa liike- ja ammattisalaisuudet, kuten taloudellista asemaa ja Palvelun toteuttamistapaa tai sen turvallisuusratkaisuja koskevat seikat, joita osapuoli saa tietoonsa tämän Sopimuksen yhteydessä. Osapuoli sitoutuu olemaan käyttämättä näitä tietoja muuhun kuin Sopimuksen toteuttamiseen. Osapuoli huolehtii, ettei tietoja ilmaista ulkopuolisille ja ettei ulkopuolisilla muutoin ole mahdollisuutta saada tietoja käyttöönsä. Luottamuksellisuutta ja salassapitoa koskevat ehdot jäävät voimaan Sopimuksen päättymisen jälkeen. 16. Viestintä Kauppiaan on lähetettävä Sopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti Palveluntarjoajan verkkosivuilla ilmoitettuun asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen. Palveluntarjoaja lähettää kirjalliset ilmoitukset Kauppiaan ilmoittamaan sähköposti- tai postiosoitteeseen. Kauppias saa tiedon maksutapahtumista Kauppiaspaneelista tai Raportointirajapinnan välityksellä. Palveluntarjoaja tiedottaa muutoksista Sääntöihin ja muista Palvelun käyttöä rajoittavista muutoksista saatuaan niistä tiedon. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan Palvelun käyttöön vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. 

 

 1. Vahingonkorvaukset

 

Osapuolet vastaavat toisilleen suorista ja välittömistä vahingoista enintään Kauppiaan viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana kyseisestä Palvelusta maksamien palvelumaksujen yhteismäärää vastaavalla summalla tai 5000 eurolla sen mukaan, kumpi edellä mainituista summista on pienempi. Osapuolet eivät vastaa välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta, tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä aiheutuneista vahingoista tai kolmannelle osapuolelle olevien velvoitteiden täyttämättä jäämisestä tai muusta ennalta arvaamattomasta vahingosta. Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella tai jos vahinko on aiheutettu rikkomalla Sopimuksen luottamuksellisuutta ja Kauppiaan tiedonantovelvoitteita koskevia ehtoja. Kauppias vastaa kaikesta mahdollisesta vahingosta, joka on aiheutunut Kauppiaan antamista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen tarkastamaan tai täydentämään Kauppiaan antamia tietoja. 

 

 1. Ylivoimainen este

 

 Kumpikaan osapuoli ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon Sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia se ei kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun osapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Ylivoimaisena esteenä pidetään erityisesti Maksutavan tuottajasta johtuvaa maksujen viivästymistä tai keskeytymistä. Osapuolen alihankkijan ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, jos alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa tehdä muualta. Osapuolen on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle ylivoimaisesta esteestä ja esteen lakkaamisesta. 

 

 1. Sopimusehtojen ja hintojen muutokset

 

 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelua ja sen ehtoja ja Kauppiasta sitovia hintoja ilmoittamalla siitä Palvelussa tai sähköpostitse tai kirjallisesti 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Jos muutos ei heikennä Kauppiaan oikeuksia tai lisää velvollisuuksia, muutos voi tulla voimaan välittömästi. 

 

 1. Sopimuksen siirtäminen 

 

Kauppiaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai Sopimukseen perustuvaa oikeutta tai velvollisuutta kolmannelle. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle, jolle tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle. 

 

 1. Palvelun saatavuus ja virheet 

 

Palvelu on Kauppiaan käytössä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa pois lukien huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä aiheutuvat katkokset. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu on Kauppiaan tai Loppuasiakkaan käytössä keskeytyksettä. Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelun tuottaminen, jos se on tarpeen huolto- tai ylläpitotarkoituksia varten. Palveluntarjoaja pyrkii pitämään keskeytykset mahdollisimman lyhytaikaisina. Palveluntarjoaja sitoutuu aloittamaan sille ilmoitetun ja sen vastuulla olevan Palvelun virheen korjaamisen ilman aiheetonta viivästystä arkipäivisin (ei lauantaisin) kello 09:00–16:00 välisinä aikoina. Muina aikoina korjaustoimenpiteet aloitetaan, jos siitä erikseen sovitaan, jolloin korjaustöistä peritään erillinen korvaus. Palveluntarjoajan vastuu virheestä rajoittuu virheen korjaamiseen tai virheellisen Palvelun uudelleen toimittamiseen. Kauppias on velvollinen ilmoittamaan Palveluntarjoajalle välittömästi huomattuaan Palvelussa katkoksia, ongelmia tai muita häiriöitä sekä osallistumaan aktiivisesti mahdollisuuksien mukaan ongelmien selvittämiseen. Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, jos Palvelua ei voida toimittaa Kauppiaalle sen vuoksi, että Kauppiaan tai tämän asiakkaan päätelaite, ohjelmistot tai järjestelmät eivät tue Palvelun edellyttämiä ominaisuuksia. Palveluntarjoaja ei vastaa välittämiensä palveluiden, kuten Maksutavan tuottajan tai logistiikkapalveluntarjoajan palvelun häiriöistä tai virheistä. 

 

 1. Palvelun käytön keskeyttäminen ja rajoittaminen

 

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen kokonaan tai rajoittaa Palvelua esimerkiksi, jos a) Kauppiasta ei tavoiteta kohtuullisessa ajassa yhteydenotosta; b) Kauppias ei noudata Sopimusta tai Palveluntarjoajan antamia ohjeita tai täytä Palvelun käytölle asetettuja edellytyksiä; tai c) Kauppiaan ohjelmat, järjestelmät tai tietoliikenneyhteydet aiheuttavat vahinkoa, haittaa tai muutoin vaarantavat Palvelun turvallisuutta tai toimintaa; tai d) Kauppiaalla on erääntyneistä maksuja Palveluntarjoajille; tai e) Kauppias, sen suora tai välillinen omistaja taikka muutoin määräysvaltaa käyttävä, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja taikka sen muu johtaja, toiminimenkirjoitukseen oikeutettu tai edustaja, joutuu Kansainvälisten pakotteiden kohteeksi; tai f) Palveluntarjoajalla on perusteltua aihetta epäillä Kauppiaan kykyä vastata Sopimuksen mukaisista velvoitteistaan; g) Maksutavan tuottaja kieltää tarjoamansa maksutavan käytön Kauppiaalta.

 

 1. Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen

 

Sopimus tulee voimaan, kun Kauppias on toimittanut Palveluntarjoajalle kaikki tämän pyytämät Palvelun avaamista varten tarpeelliset tiedot ja hyväksynyt sopimusehdot Palveluntarjoajan tarjoamalla tavalla. Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei Kauppiaan käyttöönottamien palvelupakettien palvelukuvauksissa ole erikseen määritetty palvelupaketin voimassaololle määräaikaa. Kumpikin osapuoli voi kirjallisella ilmoituksella irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan Sopimuksen päättymään kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Osapuoli voi purkaa Sopimuksen päättymään välittömästi, jos toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen ehtoja. Palveluntarjoajalla on aina oikeus purkaa Sopimus kokonaan tai osittain, jos Kauppiaan palvelu, markkinointi tai muu menettely eivät ole lain, viranomaisohjeiden, hyvän tavan tai Palvelun käyttöä koskevien ehtojen tai ohjeiden mukaista. 

 

 1. Sopimuksen päättymisen vaikutukset

 

Jos Sopimus päättyy mistä tahansa syystä, Kauppias on velvollinen heti lopettamaan Palvelun tarjoamisen Loppuasiakkailleen sekä Palveluntarjoajan tuotemerkin ja muiden Palveluun liittyvien tunnisteiden ja materiaalien käyttämisen. Sopimuksen päättymisestä huolimatta Palveluntarjoaja suorittaa Kauppiaalle Sopimuksen voimassaoloaikana syntyneet Sopimukseen perustuvat saatavat. Jos Palveluntarjoajalla olisi Sopimuksen perusteella oikeus pidättää tai laskuttaa Kauppiaalta kuluja tai muita maksuja, Palveluntarjoajalla on tämä oikeus myös Sopimuksen päättymisen jälkeen, jos saatavan peruste on syntynyt Sopimuksen voimassaoloaikana (esimerkiksi maksutapahtumaan liittyvä Sopimuksen päättymisen jälkeen tehty reklamaatio).

 

 1. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Porin käräjäoikeudessa.

Mukautuva
ekosysteemi

Olemme rakentaneet sovelluskehitykseen oman ekosysteemin itse käyttöliittymästä teknisiin komponentteihin.

Kykenemme määrittelyn ja konseptoinnin jälkeen rakentamaan kustannustehokkaasti sovelluksen ensimmäisen version.

Omaamme erittäin laajan kirjaston jo valmiiksi toteutettuja komponentteja, jotka ovat toimivaksi todettu ja testattu.

Mukautuva ekosysteemi

Lyhyesti ekosysteemistä, johon kuuluu avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmät, asiakashallintajärjestelmät, verkkopalvelut, verkkokaupat ja sovellukset. Ekosysteemimme koostuu valmiista, testatuista ja kaikkiin laitteisiin sopivista komponenteista.